பகடை (Dice) Shortcut TNPSC, TNEB, TET, PC, RRB

Share:
CLOSED DICE

1.படத்தில் பகடையில் 4 நிலைகள் உள்ளன முகம் எண் 3ன் எதிர்ப்புறம் உள்ள முகம் என் யாது (17/02/2018) 
a. 1
b. 2
c. 4
d. 52.  எண் 2க்கு எதிரே உள்ள முகத்தில் உள்ள எண் என்ன (09/01/2019) 


a. 1
b. 4
c. 3
d. 6

3. எண் 3க்கு எதிரே உள்ள முகத்தில் உள்ள எண் என்ன (09/01/2019) 
a. 2
b. 4
c. 6
d. 5

4. முகம் 3 காண்பிக்கும் எதிரே உள்ள முகத்தில் உள்ள எண்ணை காண்க (14/10/2018) 

a. 1
b. 4
c. 5
d. 6

OPEN DICE

1.  கீழ்க்காணும் வடிவம் ஒரு தாயக் கட்டையின் மேல் பரப்பை காட்டுகிறது.கீழே கொடுக்கப்பட்ட விடைகளில் எது எதிர் பக்கங்களின் அமையாத இணை? (30/06/2018) a. 1,3
b. 6,5
c. 2,4
d. 1,4
Home work sum

1. எண் 3க்கு எதிர்புறம் உள்ள எண் யாது? (TNPSC 2014) 
a. 1
b. 4
c. 5
d. 2


2. பின்வரும் பகடையின் தோற்றத்திலிருந்து 2க்கு எதிரே வரும் எண் எது? (2014 VAO) 
a. 3
b. 6
c. 4
d. 5


7 கருத்துகள்: