சமீபத்திய இடுகைகள்

Day 10 சதவிகிதம் (11 to 20) தினம் தினம் 10 maths-ல் நாங்கதான் கெத்து

சதவிகிதம் (11 to 20) இனி தினமும் 10 கணக்குகள் TNPSCயில் (TNEB, PC, TET, RRB) முக்கியமான 10 கணக்குகள் தினமும் பதிவிடப்பட… மேலும் படிக்கவும்

SLIP TEST G4 01 சிந்து சமவெளி நாகரிகம்

HISTORY 6TH STD - TERM 1 பாடத்தலைப்புகள் : 1.  வரலாறு என்றால் என்ன? 2.  மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி 3.  சிந்து … மேலும் படிக்கவும்

Day 9 சதவிகிதம் (01 to 10) தினம் தினம் 10 maths-ல் நாங்கதான் கெத்து

சதவிகிதம் (01 to 10) மதிப்பு பயன்பாடு அதிகரித்தல் குறைதல் இனி தினமும் 10 கணக்குகள் TNPSCயில் (TNEB, PC, TET, RRB) முக… மேலும் படிக்கவும்

Day 8 தனிவட்டி (21 to 30) தினம் தினம் 10 maths-ல் நாங்கதான் கெத்து

Day 8 தனிவட்டி ( மடங்கு )  இனி தினமும் 10 கணக்குகள் TNPSCயில் (TNEB, PC, TET, RRB) முக்கியமான 10 கணக்குகள் தினமும் பதிவி… மேலும் படிக்கவும்

Domo free online maths

Start Online Test Total Score Question Question Option a Option… மேலும் படிக்கவும்

தினம் தினம் திருக்குறள் 06

திருக்குறள் பகுதி 06 அறத்துப்பால்: அறத்துப்பால் 38 அதிகாரங்களையும் 4 இயல்களையும்  உடையது. பாயிரவியல் = 4… மேலும் படிக்கவும்

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை