27.01.2020 திட்ட விலக்கம், சராசரி OMG Shortcut, TNEB, TRB BEO, TNPSC FREE MATHS TEST 8

Share:

திட்ட விலக்கம் சராசரி, இடைநிலை (புள்ளியியல்) கண்டறிதல்

இந்த  25 Questions இருந்து வரும் தேர்வு -வில் 2 கேள்விகள் உறுதி எழுதி வச்சிக்கோ…..

Coaching Centre போகாமல் வீட்டில் முயற்சி செய்யும் my brother, sister ku மட்டும்


Answer Key


4 கருத்துகள்: