10-ஆம் வகுப்பு தமிழ் இயல் 4 அறிவியல், தொழில்நுட்பம் 147 QUESTIONS & ANSWER ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் - ONLINE தேர்வு PDF

Share:

TNPSC GROUP 4 (VAO)


MINNAL VEGA KANITHAM


TNPSC VAO & G4 தமிழ் UNIT TEST

இயல் 4 அறிவியல், தொழில்நுட்பம்
புதிய பத்தாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருந்து UNIT 4 இருந்து 147 Questionsகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன
இது வரும் குரூப்-4 (VAO) தேர்வுக்கு மிகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்










கருத்துகள் இல்லை