10-ஆம் வகுப்பு தமிழ் (இயல் 1 - மொழி) 124 Questions & Answer ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் - ONLINE தேர்வு PDF

Share:

TNPSC GROUP 4 (VAO)


MINNAL VEGA KANITHAM


TNPSC 2019 VAO & G4 தமிழ் UNIT TEST


இயல் 1 - மொழி
Chapter 1.1 அன்னை மொழியை 24 QUESTIONS
Chapter 1.2 தமிழ்சொல் வளம் 42 QUESTIONS
Chapter 1.3 இரட்டுற மொழிதல்
Chapter 1.4 உரைநடையின் அணிநலன்கள் 28 QUESTIONS
Chapter 1.5 எழுத்து சொல் 30 QUESTIONS
புதிய பத்தாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருந்து முதல் யூனிட்டில் இருந்து 124 Questionsகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன
இது வரும் குரூப்-4 (VAO) தேர்வுக்கு மிகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்


3 கருத்துகள்: